FUNDACJA KARMEL NA WOLI

Informacja RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Karmel na Woli, z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 27/29, kod pocztowy: 01-201, tel. 605 980 286, 783 508 473; e-mail: fundacja@karmelnawoli.pl; zamowienia@karmelnawoli.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000827786, NIP: 5272920846, REGON: 385562107.

 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: s. Magdalena Biedna, tel. 605 980 286.

 

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

 

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

 

5. W przypadku korzystania ze Sklepu internetowego, Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: Przelewy24; firma kurierska DPD; Poczta Polska.

 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym osobom trzecim, w tym państwom trzecim ani organizacji międzynarodowej.

 

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

 

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

 

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może się jednak wiązać z niemożliwością zawarcia Umowy sprzedaży na odległość bądź uzyskania innych informacji od Administratora, w tym odpowiedzi na zapytania zgłoszone w formularzu kontaktowym.

04 grudnia 2020

+48 783 508 473

zamowienia@karmelnawoli.pl

fundacja@karmelnawoli.pl

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

KRS: 0000827786

NIP: 5272920846

REGON: 385562107

 

Numer konta:

PL76 1240 6218 1111 0010 9702 7550

SKLEP

Regulamin

Formularz kontaktowy

RODO

+48 783 508 473

FUNDACJA KARMEL NA WOLI

Śledź nas:

Dostawa i płatność