Warszawa, dn. 27.08.2021 r.

Sprawozdanie przygotowane d.n. 19.06.2021

uzupełnienie danych z dnia: 27.08.2021 r.

 

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2020

 

1)   Dane fundacji:

 

Nazwa: Fundacja Karmel na Woli

Siedziba, adres: ul. Wolska 27/29, 01-201 Warszawa

Aktualny adres do korespondencji: jw.

Adres poczty elektronicznej: fundacja@karmelnawoli.pl

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 11.02.2020 r.

Nr KRS: 0000827786                                           Nr REGON: 385562107

 

Dane dotyczące członków zarządu fundacji:

Imię, nazwisko, pełniona funkcja:

- Biedna Magdalena Anna, prezes Zarządu

- Broniszewska Agnieszka, wiceprezes Zarządu

- Siewiera Ludwika Kazimiera, członek Zarządu

 

2)   Cele statutowe fundacji:

- prowadzenie działalności wspierającej kult religijny, na rzecz:

 1. wspólnot kontemplacyjnych, klauzurowych,

 2. oraz dla pozostałych form wyrażających kult religijny i działalność charytatywną Kościoła Katolickiego,

- propagowanie wiedzy o Zakonie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, w tym propagowanie historii Karmelitanek Bosych w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem historii klasztoru na warszawskiej Woli, przybliżanie wiedzy o misji, charyzmacie, historii zakonu, a także propagowanie dziedzictwa karmelitańsko – terezjańskiego,

- krzewienie wartości chrześcijańskich, zgodnie z nauką Ewangelii i Kościoła Rzymskokatolickiego, w szczególności promowanie wartości życia konsekrowanego.

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych w roku sprawozdawczym:

- udostępnianie pomieszczeń na osobiste dni skupienia i rekolekcje w całkowitej samotności;

- organizacja okolicznościowych Mszy św. – comiesięczne Msze św. w intencji Ojczyzny ze Sługą Bożą M. Teresą Marchocką; Tridua przed uroczystościami i świętami karmelitańskimi;

- promowanie duchowości karmelitańskiej oraz historii Klasztoru na Woli za pośrednictwem mediów społecznościowych, prowadzenie strony internetowej, umieszczanie informacji w mediach społecznościowych;

- promowanie duchowości szkaplerznej – sprzedaż szkaplerzy;

- promowanie kultu Sł. Bożej M. Teresy Marchockiej i Sł. Bożego br. Franciszka Powiertowskiego;

- wkład w utrzymanie nieruchomości i wyposażanie kaplicy Karmelitanek Bosych w ramach realizacji celu kultu religijnego;

- zakup i bezpłatne rozprowadzanie pism związanych z duchowością karmelitańską

- rozprowadzanie broszur prezentujących wydarzenia związane z kultem religijnym oraz klasztorem Karmelitanek Bosych;

-wspieranie funkcjonowania Federacji św. Józefa Mniszek Karmelitanek Bosych.

 

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:

 

- Fundacja zawarła z Klasztorem Mniszek Bosych w Warszawie umowę o zarząd częścią nieruchomości Klasztoru,

- Fundacja zawarła umowę najmu lokalu usługowego będącego w zarządzie Fundacji, ale lokal będący przedmiotem umowy jest w remoncie wykonywanym przez właściciela nieruchomości (Klasztor Mniszek Bosych). Zgodnie z zawartą umową, płatności z tytułu najmu zaczną być pobierane w momencie objęcia lokalu przez najemcę po zakończeniu remontu.

- Fundacja zawarła dwie umowy najmu pokojów będących w zarządzie Fundacji.

- Pod koniec miesiąca listopada 2020 r. Fundacja rozpoczęła sprzedaż produktów (rękodzieła) za pośrednictwem sklepu internetowego.

- Fundacja otrzymała dwie darowizny na cele statutowe określone w statucie.

 

 1. Opis prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS:

- Fundacja prowadzi działalność w zakresie wynajmu nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKD 68.20.Z). Fundacja zajmuje się wynajmem nieruchomości należących do Klasztoru Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Warszawie.

- Fundacja prowadzi działalność w zakresie pozostałego zakwaterowania (PKD 55.90.Z) poprzez:

      - wynajem stały dwóch pokoi gościnnych

      - udostępnianie pokoju na krótkookresowe noclegi – ta działalność była w r. 2020 prowadzona w ograniczonym stopniu ze względu na obostrzenia sanitarne. W maju 2020 r. wynajmowano odpłatnie pokój siostrom zakonnym posługującym w szpitalu przy chorych na Covid.

-  W zakresie pozostałego zakwaterowania (PKD 55.90.Z) oraz działalności organizacji religijnych (PKD 94.91.Z) Fundacja odpłatnie udostępnia pokój gościnny na dni skupienia i rekolekcje. Ta działalność również funkcjonowała w 2020 r. w ograniczonym stopniu ze względu na obostrzenia sanitarne.

- W zakresie działalności określonej przez PKD 32.99.Z, 90.03.Z, 47.78.Z i 47.91.Z Fundacja prowadziła sprzedaż produktów związanych z kultem religijnym w postaci: figurek, różańców, kartek pocztowych itp. wykonanych na rzecz Fundacji przez siostry zakonne z Klasztoru Mniszek Bosych w Warszawie. Sprzedaż prowadzona była stacjonarnie oraz wysyłkowo.

- W zakresie PKD 14.19.Z (produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży) oraz PKD 74.30.Z (działalność związana z tłumaczeniami) w roku 2020 Fundacja nie prowadziła działalności.

 

 1. Odpisy uchwał zarządu (wskazać ilość i załączyć do sprawozdania):

 

W trakcie roku 2020 podjęte zostały trzy uchwały zarządu nr 1/2/2020, 2/3/2020 i 3/6/2020. Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

 

 1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł oraz form płatności (gotówka, przelew): 

 

Przychody ogółem: 24 035 zł, w tym gotówka: 8 257 zł, przelew: 15 764 zł; w systemie  Przelewy24: 14 zł

 

W tym:

 

 

 • ze spadków lub zapisów:                        0 zł

 

 • z darowizn:                                                    112 zł, w tym gotówka: 100 zł; przelew: 12 zł

 

 • ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/:                       0 zł

 

 • ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów:  23 923 zł, w tym:

 

a) odpłatna działalność statutowa: 4 728 zł, w tym:

- dni skupienia i rekolekcje: 2 194 zł, w tym gotówka: 2 194 zł;

- rozprowadzanie szkaplerzy karmelitańskich: 2 534 zł, w tym gotówka: 2 440 zł, przelew: 94 zł

 

b) działalność gospodarcza: 19 195 zł, w tym:

- wynajem pokoi: 13 800 zł, w tym banku: 13 800 zł;

- noclegi krótkoterminowe: 2 300 zł, w tym kasa: 2 300 zł

- sprzedaż przedmiotów kultu religijnego (figury, kartki pocztowe, różańce): 3 095 zł, w tym: gotówka: 1 223 zł, przelew: 1 858 zł, system Przelewy24: 14 zł

 

c) przy jednocześnie poniesionych kosztach działalności odpłatnej: 797,47 zł

 

 

z innych źródeł / wskazać jakie/: BRAK

 

Fundacja w 2020 roku prowadziła działalność gospodarczą:

 

 

 • wynik finansowy działalności gospodarczej (przychody pomniejszone o koszty): 18.397,53 zł

 

 

- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów z pozostałych źródeł: 396,59%

 

 

 1. Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty ogółem wraz z wyodrębnieniem form płatności (np. gotówka, przelew):

            w tym:

 

 • na realizację celów statutowych: 13 030,63 zł, w tym gotówką: 4 378,64 zł, przelewem: 8 651,99 zł

 

Fundacja poniosła koszty opłat za prąd i wodę na utrzymanie budynków kultu religijnego (klasztoru), czasopisma duchowe,  paschał, komunikanty, wino mszalne i olej liturgiczny do świec, usługi wydruku obrazków, plakatów kultu religijnego, broszur promujących historię klasztoru jako miejsca pamięci, opłaty za odprawianie Mszy św.

 

 • na administrację /czynsz, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp./:  5 434,64 zł, w tym: gotówką: 1 307,50 zł, przelewem: 4 127,14 zł

 

Poniesione koszty to opłaty bankowe, wyposażenie w sprzęt biurowy, pieczątka, usługi telekomunikacyjne, druki i materiały biurowe, strony web, opłaty za system przelewów 24

 

 • na działalność gospodarczą: 797,47 zł, w tym przelewem: 797,47 zł

 

Poniesione koszty to woda i ścieki, prąd – na poziomie wysokości 10% ponoszonych opłat utrzymania nieruchomości, materiały do wytworzenia wyrobów stanowiących przedmiot sprzedaży prowadzonej przez Fundację, opłaty pocztowe tytułem wysyłki sprzedanych towarów

 

- pozostałe koszty /wskazać jakie/:   1.350 zł , w tym przelewem: 1 350 zł

 

Fundacja poniosła koszty darowizn na kult religijny i działalność charytatywną Kościoła katolickiego.

 

7)   Informacje o osobach zatrudnionych i majątku fundacji:

 

Liczba osób zatrudnionych ogółem: 3

 

 

W tym na stanowiskach:

 

- prezes Zarządu

 

- wiceprezes Zarządu

 

- członek Zarządu

 

Zarząd Fundacji pracuje społecznie (nieodpłatnie).

 

 

W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: BRAK

 

Informacje o wynagrodzeniach:

 1. Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń:                                                          0 zł

 

W tym:

 • wynagrodzenia:     nie miało miejsca

 

 • nagrody:     nie miało miejsca

 

 • premie:      nie miało miejsca

 

 • inne świadczenia /wskazać jakie/: nie miało miejsca

 

 

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

 

                                                                                              0 (BRAK)

 

Wysokość rocznych wynagrodzeń wypłaconych:

Członkom Zarządu ogółem:        0 zł

W tym:

 

 

 • wynagrodzenia:  nie miało miejsca

 

 • nagrody:  nie miało miejsca

 

 • premie:   nie miało miejsca

 

 • inne świadczenia /wskazać jakie/: nie miało miejsca

 • wynagrodzenia:   nie miało miejsca

 • nagrody:  nie miało miejsca

 

 • premie:    nie miało miejsca

 

 • inne świadczenia /wskazać jakie/: nie miało miejsca

 • wynagrodzenia:  nie miało miejsca

 

 • nagrody:  nie miało miejsca

 

 • premie:     nie miało miejsca

 

 • inne świadczenia /wskazać jakie/: nie miało miejsca

 

 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: nie miało miejsca

 

 

Informacje o udzielonych pożyczkach:   nie miało miejsca

Podstawa statutowa udzielenia pożyczki: nie miało miejsca

 

Informacje o posiadanym majątku:

 

 1. Informacje o kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych:

Kwota: 3 160,40 zł

 

Bank: Pekao S.A. O/Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Spółdzielcza kasa oszczędnościowo- pożyczkowa: nie dotyczy

 

 1. Kwoty zgromadzone w gotówce: 2 247,86 zł

 

 1. Informacje o wartości nabytych papierów wartościowych: nie miało miejsca

- Obligacji: ---------------------

- Udziałów -------------         Nazwa Spółki---------------------

- Akcji-------------------         Nazwa Spółki---------------------

 

 

d. Informacje o nabytych nieruchomościach: nie miało miejsca

 

e. Informacje o nabytych innych środkach trwałych: nie miało miejsca

 

f. Informacje według sprawozdań finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:
 

Aktywa: 5 422,26 zł

 

Zobowiązania: 0,00 zł

 

 1. Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich wynikach finansowych:

      nie miało miejsca

 

 1. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, w tym o składanych deklaracjach podatkowych:

 

Fundacja w 2020 roku podlega pod ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych i ma obowiązek złożenia deklaracji CIT-8 za 2020 rok. Na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych Fundacja nie była zobowiązana do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu braku wystąpienia wydatkowania środków niezgodnie z działalnością statutową. Fundacja wydatkowała środki na cele statutowe i regulowała koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

 

 1. Informacje, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075,1499 i 2215)

 

Fundacja w roku 2020 nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655, 1798 i 2088).

 

 1. Informacje o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy
  z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej
  lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.

 

Fundacja w roku 2020 nie przyjmowała lub nie dokonywała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.

 

 1. Informacje o kontrolach i ich wynikach:

 

 

W Fundacji w roku 2020 nie było przeprowadzonych kontroli.

 

Sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACJA KARMEL NA WOLI

+48 783 508 473

zamowienia@karmelnawoli.pl

fundacja@karmelnawoli.pl

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

KRS: 0000827786

NIP: 5272920846

REGON: 385562107

 

Numer konta:

PL76 1240 6218 1111 0010 9702 7550

SKLEP

Regulamin

Formularz kontaktowy

RODO

+48 783 508 473

FUNDACJA KARMEL NA WOLI

Śledź nas:

Dostawa i płatność