Warszawa, dn. 17.06.2022 r.

Sprawozdanie z działalności fundacji

w roku 2021

 

1) Dane Fundacji:

Nazwa: Fundacja Karmel na Woli

Siedziba, adres: ul. Wolska 27/29, 01-201 Warszawa

Aktualny adres do korespondencji: jw.

Adres poczty elektronicznej: fundacja@karmelnawoli.pl

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 11.02.2020 r.

Nr KRS: 0000827786

Nr REGON: 385562107

 

Dane dotyczące członków Zarządu (imię, nazwisko, funkcja):

Magdalena Anna Biedna, prezes Zarządu

Agnieszka Broniszewska, wiceprezes Zarządu

Ludwika Kazimiera Siewiera, członek Zarządu

 

2) Cele statutowe Fundacji:

- prowadzenie działalności wspierającej kult religijny, na rzecz:

1) wspólnot kontemplacyjnych, klauzurowych,

2) oraz dla pozostałych form wyrażających kult religijny i działalność charytatywną Kościoła Katolickiego,

- propagowanie wiedzy o Zakonie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, w tym propagowanie historii Karmelitanek Bosych w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem historii klasztoru na warszawskiej Woli, przybliżanie wiedzy o misji, charyzmacie, historii Zakonu, a także propagowanie dziedzictwa karmelitańsko – terezjańskiego,

- krzewienie wartości chrześcijańskich, zgodnie z nauką Ewangelii i Kościoła Rzymskokatolickiego, w szczególności promowanie wartości życia konsekrowanego.

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych w roku sprawozdawczym:

W zakresie działalności wspierającej kult religijny na rzecz wspólnot kontemplacyjnych:  

- wkład finansowy i organizacyjny w przygotowanie pomieszczenia biblioteki klasztornej dla Karmelitanek Bosych w Warszawie;

- wkład w bieżące utrzymanie nieruchomości i wyposażanie kaplicy Karmelitanek Bosych;

- wspieranie funkcjonowania Federacji św. Józefa Mniszek Karmelitanek Bosych (nieodpłatne użyczanie pomieszczeń, pomoc organizacyjna i merytoryczna).

W zakresie działalności wspierającej działalność charytatywną Kościoła katolickiego: comiesięczne darowizny dla Caritas Polska.

W zakresie propagowania wiedzy o Zakonie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel:

a) propagowanie historii Karmelitanek Bosych w Warszawie:

- przygotowanie broszury o historii Karmelitanek Bosych w Warszawie;

- organizacja obchodów 80-lecia Klasztoru Karmelitanek Bosych na warszawskiej Woli;

- organizacja wystawy w formie stacjonarnej i on-line „Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński w Karmelu w Warszawie”;

- prowadzenie i opłacanie strony internetowej dla Karmelitanek Bosych w Warszawie.

b) propagowanie dziedzictwa karmelitańsko-terezjańskiego:

- organizacja okolicznościowych dni skupienia przed świętami karmelitańskimi (16-19.03.2021 r.; 13-16.07.2021 r.; 28.09-01.10.2021 r.; 12-15.10.2021 r.) oraz transmisje on-line z nich;

- propagowanie duchowości szkaplerznej i kultu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (sprzedaż szkaplerzy, okolicznościowe ulotki, okolicznościowe Msze św. z przyjęciem do szkaplerza, teksty i informacje on-line);

- promowanie duchowości św. Józefa poprzez publikację tekstów on-line na stronie internetowej i Facebooku;   

- propagowanie kultu i duchowości Służebnicy Bożej m. Teresy od Jezusa Marchockiej, fundatorki Karmelu w Warszawie (upowszechnianie jej pism, Msze św. w intencji Ojczyzny za jej wstawiennictwem z lekturą fragmentów jej dzieł);

- darowizna na rzecz publikacji śpiewnika karmelitańskiego.

W zakresie krzewienia wartości chrześcijańskich:

- udostępnianie pomieszczeń na dni skupienia i rekolekcje przeżywane w całkowitej samotności, a także na dni skupienia dla grup;

- odpłatne rozprowadzanie przedmiotów kultu religijnego wykonanych przez Mniszki Karmelitanki Bose.

 

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:

Dot. działalności Fundacji:

- 31.12.2020 r. – 10.01.2021 r. – inwentaryzacja w zakresie spisu środków pieniężnych w kasie

- Uchwała nr 1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fundatora z dn. 22.06.2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020

- Uchwała nr 2/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fundatora z dn. 22.06.2021 r. w sprawie przeniesienia osiągniętego wyniku za rok 2020 na pozostałe fundusze

- Uchwała nr 3/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fundatora z dn. 22.06.2021 r. w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania zarządu za rok obrotowy od dnia 11 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Dot. działalności gospodarczej prowadzonej wg PKD 55.90.Z (pozostałe zakwaterowanie):

- 31.07.2021 r. – rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego (pokój św. Teresy);

- 01.08.2021 r. – umowa najmu lokalu mieszkalnego (pokój św. Teresy);

- 01.09.2021 r. – aneks do umowy najmu lokalu mieszkalnego (pokoju św. Józefa) – zmiana warunków najmu (wynajem przez 15 dni w każdym miesiącu);

- 01.12.2021 r. – wypowiedzenie umowy najmu pokoju św. Józefa ze skutkiem od dnia 01.01.2022 r.

 

3) Opis prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS:

 

PKD 68.20.Z (wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych) – wynajem nieruchomości należących do Klasztoru Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel. W 2020 r. została podpisana jedna umowa najmu lokalu użytkowego. Przez cały rok 2021 lokal ten pozostawał w remoncie. Zgodnie z umową płatności zaczną następować, gdy najemca faktycznie obejmie lokal po remoncie.

PKD 55.90.Z (pozostałe zakwaterowanie) – wynajem stały dwóch pokoi gościnnych oraz udostępnianie 1-2 pokojów na noclegi krótkookresowe (w stopniu zgodnym z obowiązującymi normami sanitarnymi).

PKD 55.90.Z (pozostałe zakwaterowanie) oraz PKD 94.91.Z (działalność organizacji religijnych) – w ramach działalności statutowej Fundacji: odpłatne udostępnianie pokoju gościnnego na dni skupienia i rekolekcje.

PKD 14.19.Z, 32.99.Z, 90.03.Z, 47.78.Z i 47.91.Z – Fundacja prowadziła sprzedaż produktów związanych z kultem religijnym (szkaplerze, figurki, różańce, kartki pocztowe, szaty liturgiczne) wykonywanych na rzecz Fundacji przez siostry zakonne z Klasztoru Mniszek Bosych w Warszawie. Sprzedaż prowadzona była za pośrednictwem sklepu internetowego (www.karmelnawoli.pl/sklep) oraz stacjonarnie.

PKD 74.30.Z (działalność związana z tłumaczeniami) – w 2021 roku Fundacja nie prowadziła działalności w tym zakresie.

 

4) Odpisy uchwał zarządu (wskazać ilość i załączyć do sprawozdania):

W roku 2021 podjęte zostały trzy uchwały Fundacji (nr 1/1/2021, 2/1/2021 oraz 3/7/2021). Stanowią one załącznik do niniejszego Sprawozdania.

 

5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł oraz form płatności (gotówka, przelew):

 

Przychody ogółem: 40.278,11 zł,

w tym gotówka: 14.366,20 zł, przelew (w tym przelewy 24): 25.842,75 zł, nie zapłacone: 69 zł  umorzenie 0,16 zł

 

W tym:

- ze spadków i zapisów: 0 zł

- z darowizn: 10.329,00 zł, w tym gotówka: 0,00 zł, przelew: 10.329,00 zł

- ze środków publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy): 0 zł

- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 29 948,95 , w tym:

a) odpłatna działalność statutowa: 10.328,95 zł, w tym:

- dni skupienia i rekolekcje: 3.200 , w tym: gotówka: 3.120 zł, przelew: 80 zł

- sprzedaż przedmiotów kultu religijnego (figurki, kartki pocztowe, różańce, szaty liturgiczne, szkaplerze): 7.128,95 zł, w tym gotówka: 4.626,20 zł, przelew: 2.433,75 zł, niezapłacone 69 zł

b) działalność gospodarcza: 19.620,00 , w tym:

- wynajem stały pokoi: 16.800 , w tym: gotówka: 4.900 zł, przelew: 11.900 zł;

- noclegi krótkoterminowe: 2.820 zł, w tym: gotówka: 1.720 zł, przelew: 1.100 zł;

c) przy jednocześnie poniesionych kosztach działalności odpłatnej: 3.559,36 zł

- z innych źródeł (wskazać jakie): 0,16 zł umorzenie zobowiązania

 

Fundacja w 2021 roku prowadziła działalność gospodarczą:

- wynik finansowy działalności gospodarczej (przychody pomniejszone o koszty) 18.279,98 zł

- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów z pozostałych źródeł: 94,98 %

6) Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty ogółem wraz z wyodrębnieniem form płatności (np. gotówka, przelew): 39.385,57 zł, w tym: gotówka: 6.334,45 zł,  przelew: 32.115,36 zł, koszt nie opłacony: 866,76 zł – zapłata w 01/2022 roku, koszt z tytułu umorzenia należności (brak zapłaty): 69 zł.

 

W tym:

- na realizację celów statutowych: 23.496,28 zł, w tym gotówką: 5.672,01 zł, przelewem: 17.044,28 zł, nie zapłacone 779,99 zł – zapłata w 01/2022

Fundacja poniosła koszty:

- opłat za wodę i ścieki oraz częściowo za ogrzewanie budynków kultu religijnego (klasztoru);

- wyposażenia kaplicy Karmelitanek Bosych: relikwiarz, obrzędy, paschał, świece, komunikanty, wino mszalne;

- przygotowania pomieszczenia na bibliotekę klasztorną Karmelitanek Bosych;

- stypendiów dla księży za odprawianie okolicznościowych Mszy św.;

- wydruku broszur, ulotek, obrazków i banera zawiązanych z kultem religijnym lub/i promocją historii klasztoru Karmelitanek Bosych;

- materiałów do przygotowania wystawy o bł. kard. Wyszyńskim w Karmelu w Warszawie;

- darowizny na rzecz wydania śpiewnika karmelitańskiego;

- darowizny na rzecz działalności charytatywnej Kościoła katolickiego.

 

- na odpłatną działalność statutową: 3.559,36 zł, w tym gotówką: 662,44 zł, przelewem: 2.896,92 zł

Poniesione koszty to materiały do wytworzenia wyrobów stanowiących przedmiot sprzedaży prowadzonej przez Fundację oraz opłaty pocztowe tytułem wysyłki sprzedanych towarów.

 

- na administrację /czynsz, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp./: 7.520,91 zł, w tym: gotówką: 0 zł, przelewem: 7.520,91 zł

Poniesione koszty to opłaty bankowe, opłaty za system Przelewy24, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów do drukarki, materiały biurowe i strony web.

 

- na działalność gospodarczą: 1.340,02 zł, w tym gotówką: 0,00 zł, przelewem: 1.253,25 zł, nie zapłacone 86,77 zł – zapłata w 01/2022

Poniesione koszty to woda i ścieki oraz ogrzewanie (na poziomie wysokości 10% ponoszonych opłat utrzymania nieruchomości).

 

- pozostałe koszty /wskazać jakie/: 3.469 zł , w tym gotówką: 0 zł, przelewem: 3.400 zł (darowizny), umorzenie należności 69 zł (brak zapłaty)

7) Informacje o osobach zatrudnionych i majątku fundacji:

Liczba osób zatrudnionych ogółem: 3

W tym na stanowiskach:

- prezes Zarządu

- wiceprezes Zarządu

- członek Zarządu

Zarząd Fundacji pracuje społecznie (nieodpłatnie).

 

W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: BRAK

 

Informacje o wynagrodzeniach:

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 0 zł

W tym:

- wynagrodzenia: nie miało miejsca

- nagrody: nie miało miejsca

- premie: nie miało miejsca

- inne świadczenia /wskazać jakie/: nie miało miejsca                    

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0 zł (BRAK)

 

Wysokość rocznych wynagrodzeń wypłaconych:

Członkom Zarządu ogółem: 0 zł

W tym:

- wynagrodzenia: nie miało miejsca

- nagrody: nie miało miejsca

- premie: nie miało miejsca

- inne świadczenia /wskazać jakie/: nie miało miejsca

 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: nie miało miejsca

 

Informacje o udzielonych pożyczkach: nie miało miejsca

Podstawa statutowa udzielenia pożyczki: nie miało miejsca

Kwota: --------------------------   Pożyczkobiorca: ----------------

Warunki przyznania pożyczki: ----------------------------

 

Informacje o posiadanym majątku:

a) Informacje o kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych:

Kwota: 4.178,57 zł

Bank: Pekao S.A. O/Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Spółdzielcza kasa oszczędnościowo- pożyczkowa: nie miało miejsca

 

b) Kwoty zgromadzone w gotówce: 2.841,31

 

c) Informacje o wartości nabytych papierów wartościowych: nie miało miejsca

- Obligacji: nie miało miejsca

- Udziałów nie miało miejsca Nazwa Spółki---------------------

- Akcji nie miało miejsca  Nazwa Spółki---------------------

 

c) Informacje o nabytych nieruchomościach: nie miało miejsca

Kwota wydatkowana: -----------------------

Przeznaczenie nieruchomości: ------------------------

 

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: nie miało miejsca

Kwota wydatkowana:--------------------------------

Wyszczególnienie:-----------------------------------

 

e) Informacje według sprawozdań finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:

Aktywa: 7.181,56 zł

Zobowiązania: 866,76 zł

8) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich wynikach finansowych: nie miało miejsca

 

9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, w tym o składanych deklaracjach podatkowych:

Fundacja podlega pod ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych i ma obowiązek złożenia deklaracji CIT-8 za 2021 rok. Na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych Fundacja nie była zobowiązana do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu braku wystąpienia wydatkowania środków niezgodnie z działalnością statutową. Fundacja wydatkowała środki na cele statutowe i regulowała koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

10) Informacje, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075,1499 i 2215)

Fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655, 1798 i 2088).

 

11) Informacje o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.

Fundacja w roku 2021 nie przyjmowała lub nie dokonywała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.

 

12)     Informacje o kontrolach i ich wynikach:

W Fundacji w roku 2021 nie było przeprowadzonych kontroli.

 

 

Sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACJA KARMEL NA WOLI

+48 783 508 473

zamowienia@karmelnawoli.pl

fundacja@karmelnawoli.pl

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

KRS: 0000827786

NIP: 5272920846

REGON: 385562107

 

Numer konta:

PL76 1240 6218 1111 0010 9702 7550

SKLEP

Regulamin

Formularz kontaktowy

RODO

+48 783 508 473

FUNDACJA KARMEL NA WOLI

Śledź nas:

Dostawa i płatność