Warszawa, dn. 14.04.2023 r.

Sprawozdanie z działalności fundacji

w roku 2022

 

1) Dane Fundacji:

Nazwa: Fundacja Karmel na Woli

Siedziba, adres: ul. Wolska 27/29, 01-201 Warszawa

Aktualny adres do korespondencji: jw.

Adres poczty elektronicznej: fundacja@karmelnawoli.pl

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 11.02.2020 r.

Nr KRS: 0000827786

Nr REGON: 385562107

 

Dane dotyczące członków Zarządu (imię, nazwisko, funkcja):

W roku 2022:

Magdalena Anna Biedna, prezes Zarządu

Agnieszka Broniszewska, wiceprezes Zarządu

Ludwika Kazimiera Siewiera, członek Zarządu

 

W 2023 r. nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Fundacji.

 

2) Cele statutowe Fundacji:

- prowadzenie działalności wspierającej kult religijny, na rzecz:

1) wspólnot kontemplacyjnych, klauzurowych,

2) oraz dla pozostałych form wyrażających kult religijny i działalność charytatywną Kościoła Katolickiego,

- propagowanie wiedzy o Zakonie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, w tym propagowanie historii Karmelitanek Bosych w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem historii klasztoru na warszawskiej Woli, przybliżanie wiedzy o misji, charyzmacie, historii Zakonu, a także propagowanie dziedzictwa karmelitańsko – terezjańskiego,

- krzewienie wartości chrześcijańskich, zgodnie z nauką Ewangelii i Kościoła Rzymskokatolickiego, w szczególności promowanie wartości życia konsekrowanego.

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych w roku sprawozdawczym:

W zakresie działalności wspierającej kult religijny na rzecz wspólnot kontemplacyjnych:  

- wkład w bieżące utrzymanie nieruchomości i wyposażanie kaplicy Karmelitanek Bosych;

- wyposażenie refektarza Mniszek Karmelitanek Bosych;

- udzielenie darowizny na rzecz budowy klasztoru Mniszek Karmelitanek Bosych w Suchej Hucie;

- pomoc w aktualizacji programu formacji Mniszek Karmelitanek Bosych i wydruk tegoż „Programu formacji”.

 

W zakresie działalności wspierającej pozostałe formy kultu religijnego: udzielanie wsparcia finansowego dla działalności Zakonu Karmelitów Bosych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Zakonu w Ukrainie.

W zakresie działalności wspierającej działalność charytatywną Kościoła katolickiego:  udzielanie darowizn dla Caritas Polska, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Caritas w Ukrainie.

 

W zakresie propagowania wiedzy o Zakonie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel:

  1. propagowanie historii Karmelitanek Bosych w Warszawie: ponowienie wystawy stacjonarnej związanej z historią Klasztoru na warszawskiej Woli w czasie II wojny światowej i Powstania Warszawskiego oraz organizacja okolicznościowej Mszy św. w rocznicę Rzezi Woli.
  2. propagowanie dziedzictwa karmelitańsko-terezjańskiego:

- organizacja okolicznościowych dni skupienia przed świętami karmelitańskimi (16-19.03.2022 r.; 13-16.07.2022 r.; 28.09-01.10.2022 r.; 12-15.10.2022 r., 11-14.12.2022 r.) oraz transmisje on-line z niektórych spośród nich;

- wydruk obrazków związanych z 400-leciem kanonizacji św. Teresy od Jezusa oraz organizacja okolicznościowej Mszy świętej;

- propagowanie duchowości szkaplerznej i kultu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (sprzedaż szkaplerzy, okolicznościowe Msze św. z przyjęciem do szkaplerza);

- propagowanie kultu i duchowości Służebnicy Bożej m. Teresy od Jezusa Marchockiej, fundatorki Karmelu w Warszawie (upowszechnianie jej pism, Msze św. w intencji Ojczyzny za jej wstawiennictwem z lekturą fragmentów jej dzieł).

 

W zakresie krzewienia wartości chrześcijańskich:

- udostępnianie pomieszczeń na dni skupienia i rekolekcje przeżywane w całkowitej samotności, a także na dni skupienia dla grup;

- odpłatne rozprowadzanie przedmiotów kultu religijnego wykonanych przez Mniszki Karmelitanki Bose.

 

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:

Dot. działalności Fundacji:

- 31.12.2021 – 04.01.2022 r. – inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie;

- 04.01.2022 r. – Uchwała nr 01/2022 Zarządu zawierająca m.in. decyzję o wyposażeniu ze środków Fundacji refektarza Klasztoru Mniszek Karmelitanek Bosych oraz decyzję o udzielaniu comiesięcznych darowizn na działalność charytatywną Kościoła katolickiego lub działalność Zakonu Karmelitańskiego;

- 24.06.2022 r. – Uchwała nr 1/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fundatora w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021;

- 24.06.2022 r. – Uchwała nr 2/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fundatora w sprawie przeniesienia osiągniętego wyniku za rok 2021 na pozostałe fundusze;

- 24.06.2022 r. Uchwała nr 3/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fundatora w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania zarządu za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;

- 04.11.2022 r. – Uchwała nr 04/2022 Zarządu dot. udzielenia darowizny 3 000 zł na rzecz budowy klasztoru Karmelitanek Bosych w Suchej Hucie;

- 24.11.2022 r. – Uchwała nr 05/2022 Zarządu dot. udzielenia darowizny 5 000 zł dla Caritas Polska z przeznaczeniem na zakup generatora prądu dla Ukrainy;

 

Dot. działalności gospodarczej prowadzonej wg PKD 68.20.Z (wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych) i PKD 55.90.Z (pozostałe zakwaterowanie):

- 03.01.2022 r. – podpisanie Umowy najmu pokoju św. Rodziny (na czas nieokreślony);  

- 03.01.2022 r. – podpisanie Umowy najmu pokoju św. Józefa (na okres 6 miesięcy);

- 24.02.2022 r. – Uchwała nr 02/2022 Zarządu dot. zmniejszenia czynszu w miesiącu lutym 2022 r. i odroczenia płatności dla p. Andrii Tarasenko w związku z trudną sytuacją materialną jego rodziny przebywającej na Ukrainie;

- 04.05.2022 r. – Uchwała nr 03/2022 Zarządu dot. zmniejszenia czynszu w miesiącu maju 2022 r. dla p. Andrii Tarasenko w związku z pobytem jego rodziny w Polsce jako uchodźców wojennych;

- 11.08.2022 r. – wypowiedzenie umowy najmu pokoju św. Teresy;

- 30.08.2022 r. – podpisanie Umowy najmu pokoju św. Józefa (na czas nieokreślony);

- 28.11.2022 r. – podpisanie Umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 43,5 m2.

 

3) Opis prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS:

 

PKD 68.20.Z (wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych) – wynajem nieruchomości należących do Klasztoru Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel:

- 1 kwietnia 2020 r. Fundacja podpisała Umowę najmu lokalu użytkowego. Lokal ten do października 2022 r. pozostawał w remoncie. Począwszy od 15 października 2022 r. najemca objął lokal i od listopada 2022 r. zaczęły następować płatności.

- 28.11.2022 r. Fundacja zawarła drugą umowę najmu lokalu użytkowego na czas nieokreślony. Objęcie lokalu przez najemcę nastąpiło z dn. 01.12.2022 r.

PKD 55.90.Z (pozostałe zakwaterowanie) – wynajem stały dwóch lub trzech pokoi gościnnych (pokój św. Rodziny i pokój św. Józefa przez cały rok 2022, z przerwą w miesiącach 07-08.2022 r. oraz pokój św. Teresy – do września 2022 r.) oraz udostępnianie 1-2 pokojów na noclegi krótkookresowe.

PKD 55.90.Z (pozostałe zakwaterowanie) oraz PKD 94.91.Z (działalność organizacji religijnych) – w ramach działalności statutowej Fundacji: odpłatne udostępnianie pokoju gościnnego na dni skupienia i rekolekcje w samotności.

PKD 14.19.Z, 32.99.Z, 90.03.Z, 47.78.Z i 47.91.Z – Fundacja prowadziła sprzedaż produktów związanych z kultem religijnym (szkaplerze, figurki, różańce, kartki pocztowe) wykonywanych na rzecz Fundacji przez siostry zakonne z Klasztoru Mniszek Bosych w Warszawie. Sprzedaż prowadzona była za pośrednictwem sklepu internetowego (www.karmelnawoli.pl/sklep) oraz stacjonarnie.

PKD 74.30.Z (działalność związana z tłumaczeniami) – w 2022 roku Fundacja nie prowadziła działalności w tym zakresie.

 

4) Odpisy uchwał zarządu (wskazać ilość i załączyć do sprawozdania):

W roku 2022 podjętych zostało 5 uchwał Fundacji (nr 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022). Stanowią one załącznik do niniejszego Sprawozdania.

 

5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł oraz form płatności (gotówka, przelew):

 

Przychody ogółem: 67.578,87 zł,

w tym gotówka: 36.593,00 zł, przelew (w tym przelewy 24): 30.985,87 zł,

 

W tym:

- ze spadków i zapisów: 0 zł

- z darowizn: 8.694,10 zł, w tym gotówka: 0 zł, przelew (w tym Przelewy24): 8.694,10 zł

- ze środków publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy): 0 zł

- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów:  58.184,77 , w tym:

a) odpłatna działalność statutowa:  16.623,23 zł, w tym:

- dni skupienia i rekolekcje:  2.990 , w tym: gotówka: 2.990 zł, przelew: 0 zł

- sprzedaż przedmiotów kultu religijnego (figurki, kartki pocztowe, różańce, szkaplerze):  13.633,23 zł, w tym gotówka: 6.098 zł, przelew (w tym przelewy 24): 7.535,23 zł,

b) działalność gospodarcza: 41.561,54 , w tym:

- wynajem lokali użytkowych 11.396,54 , w tym: gotówka: 0 zł, przelew: 11.396,54 zł.

- wynajem stały pokoi: 22.125 , w tym: gotówka: 19.575 zł, przelew: 2.550 zł;

- noclegi krótkoterminowe: 8.040 zł, w tym: gotówka: 7.930 zł, przelew: 110 zł;

c) przy jednocześnie poniesionych kosztach działalności odpłatnej: 7.442,80 zł

- z innych źródeł (wskazać jakie): 700 zł - zwrot z US za zakup pierwszej kasy fiskalnej

 

Fundacja w 2022 roku prowadziła działalność gospodarczą:

- wynik finansowy działalności gospodarczej (przychody pomniejszone o koszty) 34.118,74

- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów z pozostałych źródeł: 186,38 %

 

6) Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty ogółem wraz z wyodrębnieniem form płatności (np. gotówka, przelew): 67.558,89 zł, w tym: gotówka: 4.205,76 zł,  przelew: 62.565,16 zł, niezapłacone 787,97 zł.

 

W tym:

- na realizację celów statutowych: 52.335,62 zł, w tym gotówką: 4.151,86 zł, przelewem: 48.183,76 zł

Fundacja poniosła koszty:

- opłat za wodę i ścieki oraz częściowo za prąd i za ogrzewanie budynków kultu religijnego (klasztoru);

- wyposażenia kaplicy Karmelitanek Bosych (paschał, świece, olej liturgiczny, komunikanty, wino mszalne);

- stypendiów dla księży za odprawianie okolicznościowych Mszy św.;

- wyposażenia biblioteki klasztornej Karmelitanek Bosych;

- wyposażenia refektarza klasztornego Karmelitanek Bosych;

- wydruku „Programów formacji początkowej” dla Karmelitanek Bosych;

- wydruku obrazków związanych z kultem religijnym i promocją historii Karmelitanek Bosych;

- darowizny na rzecz: działalności charytatywnej Kościoła katolickiego, działalności misyjnej Karmelitów Bosych, ze szczególnym uwzględnieniem ich działalności na Ukrainie, budowy klasztoru Karmelitanek Bosych w Suchej Hucie.

 

- na odpłatną działalność statutową: 3.136,45 zł, w tym gotówką: 15,50 zł, przelewem: 3.120,95 zł

Poniesione koszty to materiały do wytworzenia wyrobów stanowiących przedmiot sprzedaży prowadzonej przez Fundację oraz opłaty pocztowe tytułem wysyłki sprzedanych towarów.

 

- na administrację /czynsz, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp./: 4.644,02 zł, w tym: gotówką: 38,40 zł, przelewem: 4.605,62 zł

Poniesione koszty to opłaty bankowe, opłaty za system Przelewy24, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe i strony web, zakup kasy fiskalnej.

 

- na działalność gospodarczą: 7.442,80 zł, w tym gotówką: 0 zł, przelewem: 7.442,80 zł

Poniesione koszty to woda i ścieki oraz ogrzewanie (na poziomie wysokości 10% ponoszonych opłat utrzymania nieruchomości, a także prąd.

 

- pozostałe koszty /wskazać jakie/: 0 zł , w tym gotówką: 0 zł, przelewem: 0 zł

 

7) Informacje o osobach zatrudnionych i majątku fundacji:

Liczba osób zatrudnionych ogółem: 3

W tym na stanowiskach:

- prezes Zarządu

- wiceprezes Zarządu

- członek Zarządu

Zarząd Fundacji pracuje społecznie (nieodpłatnie).

 

W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: BRAK

 

Informacje o wynagrodzeniach:

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 0 zł

W tym:

- wynagrodzenia: nie miało miejsca

- nagrody: nie miało miejsca

- premie: nie miało miejsca

- inne świadczenia /wskazać jakie/: nie miało miejsca                    

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0 zł (BRAK)

 

Wysokość rocznych wynagrodzeń wypłaconych:

Członkom Zarządu ogółem: 0 zł

W tym:

- wynagrodzenia: nie miało miejsca

- nagrody: nie miało miejsca

- premie: nie miało miejsca

- inne świadczenia /wskazać jakie/: nie miało miejsca

 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: nie miało miejsca

 

Informacje o udzielonych pożyczkach: nie miało miejsca

Podstawa statutowa udzielenia pożyczki: nie miało miejsca

Kwota: --------------------------   Pożyczkobiorca: ----------------

Warunki przyznania pożyczki: ----------------------------

 

Informacje o posiadanym majątku:

a) Informacje o kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych:

Kwota: 12 188,12

Bank: Pekao S.A. O/Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Spółdzielcza kasa oszczędnościowo- pożyczkowa: nie miało miejsca

 

b) Kwoty zgromadzone w gotówce:  109,19

 

c) Informacje o wartości nabytych papierów wartościowych: nie miało miejsca

- Obligacji: nie miało miejsca

- Udziałów nie miało miejsca Nazwa Spółki---------------------

- Akcji nie miało miejsca  Nazwa Spółki---------------------

 

c) Informacje o nabytych nieruchomościach: nie miało miejsca

Kwota wydatkowana: -----------------------

Przeznaczenie nieruchomości: ------------------------

 

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: nie miało miejsca

Kwota wydatkowana:--------------------------------

Wyszczególnienie:-----------------------------------

 

e) Informacje według sprawozdań finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:

Aktywa: 12.747,75 zł

Zobowiązania: 787,97 zł

8) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich wynikach finansowych: nie miało miejsca

 

9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, w tym o składanych deklaracjach podatkowych:

Fundacja podlega pod ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych i ma obowiązek złożenia deklaracji CIT-8 za 2022 rok. Na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych Fundacja nie była zobowiązana do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu braku wystąpienia wydatkowania środków niezgodnie z działalnością statutową. Fundacja wydatkowała środki na cele statutowe i regulowała koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

10) Informacje, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075,1499 i 2215)

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655, 1798 i 2088).

 

11) Informacje o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.

Fundacja w roku 2022 nie przyjmowała lub nie dokonywała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.

 

12)     Informacje o kontrolach i ich wynikach:

W Fundacji w roku 2022 nie było przeprowadzonych kontroli.

 

 

Sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.

 

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACJA KARMEL NA WOLI

+48 783 508 473

zamowienia@karmelnawoli.pl

fundacja@karmelnawoli.pl

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

KRS: 0000827786

NIP: 5272920846

REGON: 385562107

 

Numer konta:

PL76 1240 6218 1111 0010 9702 7550

SKLEP

Regulamin

Formularz kontaktowy

RODO

+48 783 508 473

FUNDACJA KARMEL NA WOLI

Śledź nas:

Dostawa i płatność